Brauereiee

De huuseejene Brauerei em Füchske es beröhmt för ehr meesterhaff jebraut Bier. Ons Haxe send en afselode Telekatess. De knosprichsde en de janze Stadt. Alleen för die 2wee Sache renne ons de Lütt de Bud en.

De Jeschechte vom jode Düsseldörper Alt wör nit vollständich ohne de lokale Esskultur. Johrhondertelang schonn komme Bierkes on Häppkes Hangk en Hangk doher.
yosemitewater (1 of 1)-2

Speisekarte
MENU_REST_DE Monatskarte August 2020

 

Wammer op hannt:

Mondach bes Donnersdach: Geschlossen

Friedach: von 16:00 Uhr bes 23:00 Uhr

Schabbes: von 11:00 Uhr morjens bes 23:00 Uhr

Sonndach: Geschlossen

 


aussen2 speisesaal1


Pitter Könich jun. es jelierde Bierbrauer on Koch met e krejativ Öderke. Zosamme met de Köchechefin wehde von denne emmer widder neue on jesonde Jerechte entweggelt. Luurdens erin on jeneeßt ons jotbörjerleche rhingsche Köch met fresche johreszietleche Zotate us de Rejion.


Em Füchske es jäde jäderziet wellkomme. Af acht Personne kömmer och Reserweeronge vörnähme. Öm kleendere Kreppkes kömmert sech ons fröndlech Personal tirekt vör Ort. Meldet Üch em Lokal enfach onger:

(0211) 1374716 odder per Fläschepost.


Wo esset Füchske? Enfach erjendeene Düsseldörper frore odder hee op de Kaht klicke.