Kampanje

Alle Füchskes us ons beleevde Kampanje op eene Bleck. De freche Füchskes hannt sech zo ons Maskottche en Düsseldörp entweggelt.

Met ehr flotte Spröch send se en de janze Stadt ongerwächs. Se ziere wiederhen och ons 5 l-Pittermännches.
Däm 2wedde Lisbeth von de Ensel hammer e eeje Füchskes-Fässke jewedmet. Majestät woren „very amused“!

 

Zoröck zor Öwersecht