Dä Brauprozess

Wie dat leckere Bierke jemaht wöhd

Dat noh alde tradezjonelle Aht on Wies jebraute Altbier es en Düsseldörp on am janze Nidderrhing schonn johrhondertelang bekannt on beleevt. Dat jowet als lang bevör fades helles Bier en Ies- odder Köhlschränk enjelarert wohd.

Adelmann Rüdiger, onse Braumeester, on Lena Backes, onse zweete Braumeester, sin kompromessloss. Wie schonn sitt Jenerazjone nömmt hä för ons owerjärich Füchskes-Alt de jliche hochwähdije Zotate on däselwe huuseejene Heffestamm wie all de Braumeesters vör em hee em Füchske. So wohde on wehde de hohe Erwahdonge von ons ansprochsvolle Jäst on Konde stets voll erföllt.

i

De Maisch

Dat Malz wöhd zoehsch jeschrotet on kütt dann en de Maischpann. Em Sudhuus wöhdet met Düsseldörper Wasser vermengeleeht on dann erhetzt.

De Jetreidestärkde us dem Malz verwandelt sech dodörch en Malzzocker. So entsteht de kräftije Bierwöhz.

i

Dä Läuterprozess

Nohm Ömfölle von de Maisch en de Läuterbütt wöhd de flössije Bierwöhz von de Malzreste jetrennt. De heeße Sud löppt langsam af. De Fessstoffe von de Maisch setze sech dobei als Treber am Bodem von de Läuterbütt fess on werke so als natörleche Felter.

De Bierwöhz kütt nu zor Wiederverärbiedong em Braukessel. Dä Treber henjäje jeht per LKW noh Westfale on wöhd do an jöckleche Rendviecher verföttert. Aus nem Deel von däm Treber backe mer dat lecker-knosprije Treberbrot, dat em Jastes serveeht wöhd.

i

Dä Braukessel

Em Braukessel wöhd de Wöhz zom Koche jebraht. Onerwönschte Keime wehde afjetödet, on die Enzyme em Malz wehde neutraleseeht. Jetz kömmt och ons spezjelle Aromahoppe dobei. Denn dä es met von entscheidende Bedüdong för dä Jeschmack vom fähdije Bier. Dä jelöste Andeel an Malzzocker nohm Koche von de Wöhz nennt mr de Stammwöhz.

i

De Klörong von de Wöhz

Nohm Koche drieht de Wöhz e paah Ronde em sojenannte Wörlpohl. De Driehbewäjong krimmer dörch Enpompe von de Sitt us hen.

De Fliehkräft von de Driehong bewerke, dat sech ressleche Schwävstoff-Deelches vom Hoppe on vom Malz, sowies dat jeflockte Eiweeß als Trub am Bodem afsetze. Donoh wöhd de klore Wöhz afjelosse on es nu parat för de Järong.

i

De Järprozess

Die klore Wöhz wöhd nu langsam methölps von nem Wärmetuuscher op 16° bes 18° C afjeköhlt. För öm de bestmöchleche Enerjienotzong ze hann, wöhd de afjeföhde Hetz föret Brauwasser von de nächsde Maisch jenomme.

Donoh kütt de Bierheff us ons huuseejene Heffestamm met dobei. Domet wöhd dann de Järprozess en Jang jesetzt. Die Heff deht dä en de Wöhz enthaldene Zocker benne de nähsde Däch en Allolol on Kohledioxyd ömwandele. Dä Deel von de Heff, dä sech dobei an de Owerfläch von de Järbütt beldet, wöhd Jest jenannt. Dat Züch kann för wiedere Brauvörjäng jenotzt wehde. So wöhd dat schonn johrhondertelang jemaht.

i

De Riefong

Dat Altbier es noch jong on moss jetz noch för zerka veer Woche en jeschlossene Tanks, domet et riefe on sinne volle Jeschmack entweggele kann. Donoh wöhdet nochens jefeltert. Dann esset endlech fähdich för öm afjeföllt, jezappt on serveeht ze wehde.