Jeschechte

Altbier, ein Bier mit langer Geschichte und Tradition.
Die Brauerei Im Füchschen ist Teil dieser Geschichte und der Fortführung dieser Brautradition verpflichtet.

1640

De Rettematäng jövdet schonn zenger 1384 en Düsseldörp.
Motmoßlech esset sojah eso, dat schonn 1640 an jliche Stell hee op de Rettematäng Bier jebraut on serveeht wohd. Huusnommere jowet domols noch nit. Stattdesse zeerden e Scheld odder en könsleresche Fijur met dem Wohrzeeche von de Brauerei de Fassad von däm Jebäu.
Dä Fuchs hee wohd us nem Stötzbalke vom Huus jeschnetzt.

 

seit 1640

De Historije Zenger 1640 hät sech vill jeängert, doch ons Braues on ons Bier hannt dr Ziet jetrotz.

 

1848

De Brauerei on ons Bier draje af jetz stolz dr Nome „Füchskes-Alt“. Dat wor de Anfang von en Lejende. Hee ze sünn de Enjang zor Brauerei. So süht dat zenger de 60-jer Jöhr em letzde Johrhondert us.

 

1908

Et Füchske wöhd jeadelt. Könichs Döres on sinn Luwisa koofe de Brauerei on erhäwe dä Fuchs endjöldich zom Wohrzeeche. Em Ehschde Weltkriech wöhd dat Sudhuus zwangswies „entkoppert“. De Brauerei mosst noh sechs Johr woll odder öwel dr Bedriev vörlööfich enstelle.
För öm de Jäst trotzdäm wieder bedeene ze könne, wohd met verschiddene Lohnbrauereie zosammejeärbitt.

 

1930

De Jebröder Könich dohden de Brauerei 1930 widder eröffne on erhielden so de Hangkwerkskons vom Vatter Döres.

 

1943

Em 2wedde Weltkreech wohd de Brauerei dörch Brandbombe völlich zerstört.
Hee es Pitter Könich (dä Ehschde) ze sünn, wie hä met sinnem Archetekt de Trömmer von de Brauerei beluurt.

 

1950

Em Johr 1950 dohden Könichs Pitter on si Fräuke Jänn de Brauerei „Em Füchske“ erneut eröffne. Se entweggelden sech schnell zo nem beleevde Treffponkt för Prommis us Kultur on Wehtschaff. Thiaterprenzepal Justav Jröndjens, Konzernbaas Flick, Jupp Beuys on Udo Jürjens wore hee, för öm nor e paah ze nenne.

 

1972

Nohm Dot von ehre Ihemann öwernohm Könichs Jänn dä Lade. Könichs Pitter wor jelierde Braumeester on Katzoff. Hä wor bekannt doför, sinn Metärbieder on Jäst us nem zom Kassehüüske ömjebaute Bichtstohl em Ooch ze behalde.

 

1990

Et Füchske jeht op de Kermes! Met eene Stand op de Kermes bejinnt de Füchskes-Erfolchsjeschecht op de Rhingwiese. E paah Jöhrkes späder wöhd dodrus dat Füchske-Fesszelt. Hütt es de sojenannte Partytempel op de jrößte Kermes am Rhing eene von de beleevdeste Treffpönkt för Fieerlostije on Döhschtije. Die Füchskes-Fijure, die schonn domols dobei wore, send hütt emmer noch met dobei.

 

1995

De Ära vom 2wedde Könich Pitter on sinnem Braumeester Driewers Franz wöhd enjelüdt. Se es jekennzeechnet dörch Wachsdom on Moderneseerong. Dat hält bes hütt an.
Pitter es sowoll jelierde Koch on Brauer als och ne jeborene Party-Veranstalder.
Frank, de onermödleche Braumeester on jroße Bier-Fän.
Jemeensam werkele die 2wei wieder an de Qualetät, dem Wachsdom on an de Beleevtheet von däm Lade. De Prodoktzjon wächst stödich wieder, on kann dä Dohsch von ons Anhänger koom stelle.

 

2006

Entspronge us de Füchskes-Fijure vörem Kermeszelt, hannt de freche Füchskes enzwesche en tolle Karrjär als Maskottche för ons Brauerei henjeläht.
Met stets wechselnde Beldches on lockere Spröch send se als Werbedräjer jetz öwerall ze fenge: Op Plakätches, op Fänartekele, op onse Fohrpark on vör allem op ons Partyfässkes.

 

2009

„Armie“ heeßt onse Robotterärm met de Läseroore. Dä ongerstötzt af sofott de Afföllanlach en de Brauerei.

 
 
 

Familie König

Invalid Displayed Gallery