Füchske Allololfrei

Beem Füchske semmer dovon öwerzöcht, dat och bei allololfreie Bierkes nit op de jode Jeschmack verzechdet wehde sollde.
Ons Füchske-Bier met ohne Allolol es e erfreschend isotonesch Bierke för alle Jeläjeheete, bei denne mr op Allolol verzechte sollden, well odder moss.
So hadden sech Driewers Frank, onse Braumeester,

on sinn Mannschaff met Schmackes draanjejowe, e echt jeschmackvoll Bierche met ohne Allolol op de Been ze stelle. Dat hät vör allem deswäje jeklapp, weil se och do kinn halwe Sache mahke.